Palvelun tietosuoja- ja yksityisyyskäytännöt

Tietosuojakäytäntöjen tarkoituksena on kuvata, miten Flowmedik (Hyvinvointitarjotin.fi palvelun tuottaja) käsittelee henkilötietoja ja Palvelun Käyttäjän yksityisyyteen liittyviä tietoja.

Tietosuojakäytännöt määrittelevät Flowmedikin toimittamien Palvelujen ja Flowmedikin järjestämien kilpailujen tai mahdollisten kampanjoiden kautta kerättävien tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen.

Kerättävät tiedot ja tietojen käyttötarkoitus

Käyttäessään Palveluja Käyttäjä luovuttaa Flowmedikille tietoja, joita Flowmedik käyttää Palvelun toimittamisessa, ylläpitämisessä ja Palvelun suojaamisessa.

Lisäksi Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan käyttää Palvelujen kehittämisessä ja parantamisessa sekä muissa henkilötietolain sallimissa käyttötarkoituksissa.

Käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää myös yhteydenpitoon Käyttäjän kanssa ja asiakassuhteeseen hoitamiseen liittyviin tehtäviin tai muuhun viestintään Käyttäjän kanssa.

Flowmedik kerää ja tallentaa automaattisesti tiettyjä teknisiä tietoja Palvelun käytön yhteydessä. Näitä tietoja ovat muun muassa palvelinympäristöön tallentuvat lokitiedot, joita ovat esimerkiksi tiedot Palvelujen käyttömääristä, käyttötavoista, kävijämääristä, hakusanoista, IP osoitteista, laitteen URL-osoitteista, selaintyyppeistä, laitteiston asetuksista, järjestelmävirheistä tai muista yhteyteen ja käyttöön liittyvistä teknisistä tiedoista.

Lokitietoihin ei kerätä Käyttäjän henkilötietoja (esimerkiksi nimeä, tai osoitetta), ellei Käyttäjä itse anna niitä.

Joidenkin Palvelujen ja Flowmedikin myöhemmin toimittamien lisäpalvelujen osalta voidaan käyttää evästeitä, joilla ylläpidetään Käyttäjän omia asetuksia Palvelussa.

Tietojen oikeellisuus ja menetelysäännöt

Jos Palvelussa tai sen käytön yhteydessä kerätty tieto on virheellistä, tai Palvelussa oleva tieto on asiaton, voivat Käyttäjät pyytää, että kyseinen tieto päivitetään tai poistetaan. Flowmedik pyrkii korjaamaan virheelliset tiedot tai poistamaan asiattomat tiedot, ellei Flowmedikin tarvitse säilyttää tietoja juridisista syistä.

Jokaisella Käyttäjällä on mahdollisuus muokata omia tietojaan lähettämällä Flowmedikille tätä koskeva kirjallinen pyyntö.

Flowmedik pyrkii ylläpitämään Palvelut tavalla, joka suojaa tietoja tahalliselta tai vahingossa tapahtuvalta tuhoutumiselta.

Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Flowmedikillä on oikeus luovuttaa Käyttäjän antamia tietoja, ja julkaista kilpailunvoittaja Flowmedikin järjestämän kilpailun tai muun kampanjan yhteydessä arvontaa tai kampanjaa koskevien ehtojen mukaisesti, sekä julkaista ne tiedot jotka Käyttäjä on itse luovuttanut julkaistaviksi Palvelun käytön yhteydessä.

Flowmedik ei luovuta Käyttäjiä koskevia henkilötietoja tai muita tunnistetietoja massaluovutuksena kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa Palvelun kehittyessä tai uuden lisäpalvelun osalta kolmannelle osapuolelle, mikäli tähän on saatu Käyttäjän suostumus. Näissä tilanteissa Flowmedik saattaa antaa tiettyjä henkilötietoja strategisille kumppaneilleen, jotka tarjoavat tuotteita tai palveluita yhteistyössä Flowmedikin kanssa tai edistävät Flowmedikin asiakasmarkkinointia.

Käyttäjän henkilötietoja ei välitetä EU:n ulkopuolelle ja Flowmedik on sitoutunut noudattamaan henkilötietolakia ja muita soveltuvia säännöksiä käsitellessään näitä tietoja.

Flowmedik pidättää oikeuden toimittaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille, mikäli kyseessä on lakiin tai säädökseen pohjautuva velvoite, juridinen prosessi tai oikeustoimi. Tietoja voidaan myös antaa, jos niiden antaminen on tarpeellista tai välttämätöntä kansallisen turvallisuuden, lainvalvonnan tai muiden yleisesti tärkeiden syiden vuoksi.

Tietojen muokkaamiseen liittyvät oikeudet

Flowmedikillä on oikeus poistaa Käyttäjän antamista tiedoista niissä mahdollisesti olevat henkilötunnukset ja muut tunnistetiedot.

Käyttäjällä on tarkastusoikeus häntä itseään koskevien rekisterimerkintöjen osalta. Tietoja voidaan tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Henkilötietoja voivat hallinnoida vain Flowmedikin siihen erikseen valtuuttamat Flowmedikin työntekijät sekä palvelun tilaajan määrittämät henkilöt.

Flowmedik säilyttää henkilötietoja tämän Tietosuojakäytännön, lakien ja säädösten mukaisesti. Käyttäjien tietoja säilytetään asianmukaisesti suojatuissa tietojärjestelmissä, joihin on rajoitettu pääsy ja jotka sijaitsevat fyysisin turvatoimin suojatuissa tiloissa.

Flowmedik ryhtyy välittömiin lisätoimenpiteisiin, jos se havaitsee riskin mahdollisesta väärinkäytöstä tai tietoturvallisuuteen liittyvästä uhkatekijästä.

Kolmansien osapuolien sivustot ja palvelut

Flowmedikin tarjoamissa Palveluissa voi olla linkkejä kolmannen osapuolen sivustoihin, tuotteisiin ja palveluihin. Näillä sivuilla noudatetaan kunkin palveluntarjoajan omia tietoturvallisuuskäytäntöjä, jotka voivat poiketa huomattavasti näitä ehdoista.

Mikäli Palvelun Käyttäjä siirtyy Palvelusta toiselle internetsivulle tai kolmannen osapuolen toimittamaan palveluun on hänen noudatettava kyseessä olevan palveluntarjoajan ehtoja ja tietoturvakäytäntöjä.

Muutokset tietoturvakäytäntöihin

Flowmedikillä on oikeus tarkentaa ja tehdä muutoksia Tietoturvakäytöntöihin. Flowmedik pyrkii ilmoittamaan muutoksista julkaisemalla uudet Tietosuojakäytännöt Palvelun yhteydessä tai muulla taloudellisesti kohtuullisella keinolla.

Lisätietoa

Lisätietoa saa tarvittaessa SAG Flowmedik Oy:n tietosuojavastaavalta:

Jani Hallikainen
Tekninen arkkitehti
SAG Flowmedik Oy
+358 400 717 941
www.flowmedik.com